לחצו כאן לבחירת מתנה בקניה מעל 150 ש״ח

תקנון

תקנון זה מתאר את תנאי השימוש והרכישה באתר” היינה”  ומגדיר את מערכת היחסים בינך, כמשתמש באתר לבין האתר ו/או ההנהלה ו/או החברה שמפעילה אותו ו/או הבעלים שלו.

 

 

א. תנאי השימוש

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפרשנות המובאת בצידם:

א. “משתמש” – כל אדם ו/או כל ישות משפטית אחרת שנכנסו לאתר למטרה כלשהיא, בין אם ביצעו רישום לאתר ובין אם לאו ובין אם ביצעו רכישה באתר ובין אם לאו.

ב. “האתר” – הדומיין “היינה” וכן כל מי מטעמו לרבות שרתיו ו/או מפעיליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או בעליו.

ג. ימי עסקים – ימי חול בלבד (ראשון עד חמישי), אשר אינם כוללים את יום שישי, שבת, ערבי חג, חג וחול המועד.            

אתר זה מופעל ע”י “היינה”  ח.פ. 29657673.

תקנון זה הנו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד, אשר מסדיר את מסגרת היחסים בין האתר לבין המשתמש.

המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי קרא תקנון זה, כי הוא מסכים לקבל את כל התנאים המופיעים בו וכי הוא מחויב לתנאים אלה ולכל שינוי, שיפור או תוספת לתקנון וכי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או כל מי מטעמו בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה ו/או כל הנובע מהם באופן ישיר ו/או עקיף.

המשתמש מצהיר ומתחייב שהוא בן 18 שנים לפחות ו/או שהוא מבקר באתר בפיקוח ו/או בהסכמת ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי שלו .

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. התקנון החדש/המתוקן יפורסם באתר ויהיה תקף מייד עם פרסומו.                        

האתר רשאי, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, שלא לאשר למשתמש לעשות שימוש באתר וכן הוא רשאי שלא לאשר רכישה כלשהיא, מכל סיבה שהיא ועפ”י שיקול דעתו הבלעדי ולמשתמש אין ולא יהיו טענות ו/או תביעות בגין כל הנובע מכך באופן ישיר ו/או עקיף.                                                                                          

האתר רשאי לבטל ו/או להגביל כל זכות שימוש, חשבון, שם משתמש או סיסמה בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או בהודעה מוקדמת, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי והבלבדי.                                                                        

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו בין אם השימוש נעשה באמצעות מחשב ו/או באמצעות כל מכשיר תקשורת אחר (טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצ”ב), ובין אם השימוש באתר נעשה באמצעות רשת האינטרנט, ו/או באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר.

ב. כללי

האתר משמש כחנות מקוונת למכירת מוצרים שונים, אשר מיוצרים ומסופקים ע”י ספקים שונים במדינות שונות.

השימוש באתר הוא למטרת שימוש אישי בלבד. כל שימוש בתוכן או בחומרים הנמצאים באתר למטרה, אשר איננה מתוארת ומאושרת ספציפית בתקנון זה, אסורה בהחלט.

כל משתמש מסכים ומאשר בזאת באופן בלתי חוזר כי לא יעתיק, ישכפל, יפיץ, יציג, כל מידע, טקסט, תמונות, קטעי וידאו, רשימות, קבצים או מאגרי נתונים מכל מין וסוג שהוא שנמצאים באתר וזאת בין אם למטרת מכירה ו/או הפצה שלהם בכל דרך ו/או אמצעי שהוא, ובין אם לכל מטרה אחרת לרבות למטרת הפעלת עסק מתחרה ו/או למטרת ניצול מסחרי כלשהוא. אחזור מידע הנמצא בתוכן האתר באופן ישיר ושלא באופן ישיר, לצורך יצירת אוסף, בסיס נתונים או מדריך כלשהוא ללא אישור בכתב ומראש מהאתר אסור בהחלט.

אין לבצע גישה באופן בלתי מורשה למערכות האתר.

רישומי המחשב של האתר ו/או של מי מטעמו בדבר הפעולות המתבצעות באתר יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את האתר (ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל). האתר עושה ככל יכולתו על מנת לוודא שהמידע המוצג בו יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך ייתכן שיופיעו בו אי דיוקים ו/או שגיאות והאתר לא יישא באחריות כלשהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן באופן ישיר ו/או עקיף.                                                                                       

תקנון זה מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה. מקום בו נוסחו התנאים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון רבים וגם ללשון יחיד, ולהיפך.

כותרות הפרקים נבחרו למען הסדר הטוב והנוחות בלבד, ולא תהיינה להן כל משמעות בפרשנות תקנון זה ותנאיו.

 

ג. הזמנות ומשלוחים 

האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים המופיעים בו ללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

האתר רשאי להציע מבצעים, הטבות והנחות מכל מין וסוג שהוא וכן הוא רשאי בכל עת ועפ”י שיקול דעתו הבלעדי להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת על כך הודעה מוקדמת.

המוצרים יסופקו בתוך 3-7 ימי עסקים, אשר יחלו 3 ימי עסקים לאחר המועד שבו חויבה הרכישה ע”י חברת כרטיסי האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר (3 הימים מהווים ימי טיפול בהזמנה עד לשליחתה ללקוח). 

לעניין מועד אספקת המוצר, ראו הגדרת יום קבלת המוצר בפרק ד’ להלן.

מדיניות משלוחים מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שעשוי להיות שוני בין מידות מוצרי הלבשה/הנעלה המקובלים בישראל לבין מידות מוצרי ההלבשה/הנעלה הנמכרים באתר ומכאן שבאחריותו הבלעדית לבדוק ולוודא כי מידות המוצרים שיוזמנו על ידו תואמים את צרכיו בהתאם להגדרת המידות המפורטת באתר ו/או במוצר הספציפי שיוזמן על ידו.

יובהר כי ייתכן שמוצר מסוים מוצג באתר, אולם מסיבה כלשהיא לא ניתן לספקו ו/או למוכרו – במצב כזה תבוטל העסקה ולמשתמש שרכש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך, בכפוף לכך שהסכום ששולם על ידו, ככל ששולם, הושב לו במלואו .

האתר לא יעשה בפרטי המשתמש שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה במהירות וביעילות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. ככל שיימסרו פרטים שגויים, הרי שייתכן שהמוצרים שהוזמנו לא יגיעו ליעדם ו/או לא יגיעו במועד שהובטח. ככל ומוצרים לא יגיעו ליעדם בשל פרטים שגויים, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה איננו מחייב את האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצלו.

אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שכל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר איננו מכבד את החיוב, האתר ייצור קשר עם המשתמש לשם השלמת העסקה או ביטולה.

קבלת מתנה במסגרת מבצע מוגבלת לפריט אחד למשתמש.

המוצרים שהוזמנו באתר יסופקו רק לאחר שהושלם תהליך הרכישה ושחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

 

ד. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

המשתמש רשאי לבטל עסקה שביצע עפ”י הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981, אשר עוסקות בעסקת מכר מרחוק, אשר עיקרן הנו ביטול העסקה בכתב בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר (ראה הגדרה לעניין זה בסעיף 5 להלן) או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.

ביטול עסקה שייעשה בשל פגם במוצר ו/או בשל אי התאמה בין המוצר שסופק לבין תיאור המוצר במסמך שנמסר למשתמש ומכיל את פרטי העסקה ו/או בשל איחור באספקת המוצר, יזכה את המשתמש בהחזר של מלוא התשלום ששולם על ידו ובלבד שהביטול ייעשה עפ”י התנאים האמורים בסעיפים 1, 4 ו – 5 בפרק זה.

ביטול עסקה שייעשה עפ”י התנאים האמורים בסעיפים 1, 4 ו – 5 לפרק זה, אולם לא בשל התנאים המפורטים בסעיף 2 לעיל, יזכה את המשתמש בהחזר של מלוא הסכום ששולם על ידו בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

יובהר כי ביטול עסקה ייעשה בכתב בלבד באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של האתר, תוך ציון מלוא פרטי ההזמנה והסיבות לביטול העסקה.

תנאי לקבלת החזר כספי, כאמור בסעיפים 2 ו/או 3 לעיל, הוא שהמשתמש ישלח את המוצר לאתר באריזתו המקורית ועל חשבונו בתוך 14 ימים מהמועד שבו התקבל אצלו, ומבלי שנעשה בו שימוש ו/או ללא פגם ועם התווית עליו, כפי שהתקבל. יובהר, כי לאתר שיקול הדעת הבלעדי בעניין קביעת מצבו של המוצר המוחזר.

“יום קבלת המוצר” או “המועד שבו התקבל המוצר אצל המשתמש”– משמעו המועד שבו קיבל המשתמש לראשונה אישור מהדואר ו/או מכל גורם אחר כי החבילה הגיע ליעדה וממתינה לאיסוף או המועד שבו נעשה לראשונה ניסיון למסור למשתמש את המוצר או המועד שבו נמסר המוצר למשתמש, לפי המוקדם מביניהם.

ככל שהמוצר הוחזר שלא עפ”י הוראות פרק זה, הרי שהמשתמש לא יקבל החזר כספי ו/או כל זיכוי אחר בגין ביטול העסקה כאמור בפרק זה.

יובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

 

ה. אחריות האתר

האתר איננו ולא יהיה אחראי ולא יישא בנזק מכל מין וסוג שהוא לרבות נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שיגרם למשתמש ו/או לכל מי מטעמו ו/או לכל צד ג’ שהוא, כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא.

האתר ו/או כל מי מטעמו לא יישא באחריות מכל מין וסוג שהיא בגין פעילות כלשהיא של כל גורם אחר שאיננו בשליטתה המלאה.

נפלה טעות סופר בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את האתר.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

בכל מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהיא העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאיננו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

הגם שהאתר נוקט בפעולות הנדרשות על מנת למנוע תקלות ו/או שיבושים, הרי שייתכן ויחולו בו שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות. יחד עם זאת, האתר ו/או כל מי מטעמו איננו נושא באחריות מכל מין וסוג שהיא בגין נזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועים של האתר.

האתר איננו נושא באחריות מכל מין וסוג שהיא למקרה שבו רכישת מוצר לא אושרה (מכל סיבה שהיא) ו/או שהצעתו של משתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלהגיש הצעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר.

האתר איננו אחראי לשימוש שיעשה המשתמש במוצר שנרכש על ידו שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר לרבות ביצוע כביסה בניגוד להוראות ו/או כל שימוש אחר בניגוד להוראות היצרן.

האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בנזק כלשהוא שייגרם למשתמש בגין עיכוב באספקת המוצרים שייגרם כתוצאה מכוח עליון לרבות שביתות ו/או מלחמות ו/או אסונות טבע.

האתר יעשה כמיטב יכולתו לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר ו/או השירותים שניתנו לו לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בבמייל l”היינה” או בטלפון 03-6197757 , והאתר יטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 

ו. זכויות יוצרים

זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים המופיעים ו/או קיימים באתר הנם רכושו של האתר ו/או של הספקים/יצרנים, אשר מוצריהם נמכרים באתר. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר שמופיע באתר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, מבלי לקבל את הסכמת האתר מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, מבלי לקבל את הסכמת האתר מראש ובכתב.

אין להעתיק ו/או להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים ו/או המופיעים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמת האתר מראש ובכתב.

השם ‘היינה‘ וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הם רכושו של האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש מבלי לקבל את הסכמת האתר בכתב ומראש.

ככל וישנם סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי הספקים/יצרנים המציעים מוצרים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הם רכושם של אותם ספקים/יצרנים ואין להשתמש בהם ללא הסכמתם.

כל התוכן המילולי ו/או האייקונים ו/או המידע ו/או התצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותו הבלעדית של האתר.                              

יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

ז. סודיות ופרטיות 

כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכד’), יישמרו במאגרי המידע של האתר ו/או של מי מטעמו.

האתר לא יעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד ג’, זולת לספקים/יצרנים וזאת רק לשם השלמת עסקה – מלבד פרטי אשראי. יובהר כי האתר רשאי ויעשה שימוש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי (ללא שם ו/או שם המשפחה), לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

האתר לא יעשה שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש, אלא לביצוע תשלום בגין העסקה הספציפית אותה ביקש המשתמש לבצע. יובהר כי פרטי אמצעי התשלום של המשתמש אינם נשמרים ברישומי האתר.      

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, יובהר כי האתר יהיה רשאי להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ו/או במקרים בהם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל צו שיפוטי ו/או הוראה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

הואיל והאתר פועל בצורה מקוונת, הרי שהוא איננו יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבים ו/או חשיפת המידע האגור אצלו ע”י מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד ג’ לחדור למידע, אשר שמור בידי האתר ו/או כל מי מטעמו ולהשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או כל מי מטעמו.    

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהאתר עתיד לשלוח לו מידע פרסומי ו/או שיווקי בקשר לאתר ו/או למוצרים הנמכרים בו, אשר יישלח באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי אחר לכתובת שתימסר ע”י המשתמש בעת ביצוע הזמנה ו/או בעת רישומו לאתר. משתמש אשר איננו מעוניין בקבלת מידע פרסומי כאמור מוזמן לשלוח בקשה להסרתו מרשימת התפוצה של האתר והאתר יפסיק לשלוח אליו מידע פרסומי בתוך 7 ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה.

המשתמש מצהיר ומאשר כי הנו מסכים למדיניות הסודיות והפרטיות ולכל תיקון, עדכון או הוספה, ככל שיעשו בה. לאתר הזכות לעשות, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי, שינויים במדיניות הסודיות והפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. המדיניות החדשה/המתוקנת תפורסם באתר ותהיה תקפה מייד עם פרסומה.

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה ריקה חזרה לחנות
   Calculate Shipping
   Apply Coupon